انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار علمی
کارگاه آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 
مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی برگزار میکند:

سی امین کارگاه آموزشی با عنوان " چگونگی داوری مقالات علمی"

www.SID.ir 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.65.53.fa
برگشت به اصل مطلب