انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار علمی
جایزه ها و مدال های انجمن اپتیک آمریکا برای سال 2013

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن اپتیک و فوتونیک آمریکا همه ساله جوایزی به متخصصین اپتیک و فوتونیک در سراسر جهان اعطا می نماید . انجمن اپتیک و فوتونیک ایران کلیه متخصصین را به مشاهده سایت و پر کردن فرم های مربوطه دعوت می نماید . آخرین مهلت برای پر کردن فرم ها ، ماه اکتبر می باشد .

AWARDS NOMINATION FORMS

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.65.24.fa
برگشت به اصل مطلب