انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار علمی
فراخوان 18مین دوره جشنواره جوان خوارزمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جشنواره خوارزمی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.65.138.fa
برگشت به اصل مطلب