انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار علمی
کنفرانس نور در هنر، معماری و شهر سازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کنفرانس نور در هنر، معماری و شهر سازی

زمان:ششم و هفتم خرداد ماه 1394
مکان: مرکز همایش های بین المللی رایزن

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.65.118.fa
برگشت به اصل مطلب