انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
فراخوان بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک در 8 تا 10 بهمن ماه 1392 توسط «دانشگاه صنعتی شیراز» و «انجمن علمی اپتیک وفوتونیک ایران » در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار می‌شود. کمیته علمی از پژوهشگران، صاحب‌نظران و متخصصین در زمینه اپتیک و فوتونیک دعوت می‌نماید تا مقاله‌های اصیل خود را در موضوع‌های زیر، از طریق وبگاه کنفرانس ارسال نمایند:

*اپتوالکترونیک و اپتیک نیمه رسانا
* اپتیک غیر خطی
*اپتیک کوانتمی
*اپتیک هندسی
*اسپکتروسکوپی
*انبرک نوری
*انتشار امواج و جو
*اندازه گیری بر پایه نور
*برهمکنش لیزر با مواد
*بلور مایع
*بلورهای فوتونی
*پاشندگی
*پراکندگی
*پلاسما
*فناوری ادوات اپتیکی و فوتونیکی
*فناوری لیزر و تقویت کننده ها
*تمام نگاری
*حسگرهای نوری
*شبیه سازی و محاسباتی
*فرامواد و پلاسمونیک
*فیبر نوری
*لایه های نازک و لایه نشانی
*لیزرها
*مخابرات نوری و تقویت کننده فیبر نوری
*مگنتو فوتونیک
*منابع نوری و سلولهای خورشیدی
*مواد فوتونیکی
*مهندسی اپتیک
*نانوفوتونیک

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.62.57.fa
برگشت به اصل مطلب