انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
دسترسی به فایل‌های سخنرانی‌های کلیدی کنفرانس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/28 | 

فایل‌های چهار سخنرانی کلیدی بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ارائه‌شده توسط 

Prpf. Gerd Leuchs
Prof. Robert Boyd
Prof. Ebrahim Karimi
Dr. Asghar Gholami

در وب بارگذاری شده و قابل دسترسی است.‌

برای مشاهده و دریافت فایل‌ها، لطفا به لینک پایین مراجعه فرمایید:

http://icop2021.usb.ac.ir/Home/Lecture

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.62.299.fa
برگشت به اصل مطلب