انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
تغییر تاریخ برگزاری کنفرانس سالانۀ اپتیک و فوتونیک

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/13 | 
با توجه به تعویق امتحانات پایانی نیم‌سال اول دانشگاه‌ها از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پرهیز از هم‌پوشانی کنفرانس با امتحانات، تاریخ برگزاری کنفرانس سالانۀ اپتیک و فوتونیک به ۱۴ تا ۱۶ بهمن تغییر می‌کند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.62.285.fa
برگشت به اصل مطلب