انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
سومین سمپوزیوم مخابرات نوری بیسیم و سیستم های موج میلی متری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/17 | 
سومین سمپوزیوم مخابرات نوری بیسیم و سیستم های موج میلی متری توسط دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ ۲-۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ در شهر تهران برگزار میگردد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.62.230.fa
برگشت به اصل مطلب