انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
بیستمین کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشگاه صنعتی شیراز برگزار کننده بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و ششمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران در سال 1392 خواهد بود .

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.62.22.fa
برگشت به اصل مطلب