انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
اعضای کمیته علمی هر دو کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با استناد به نظر سنجی انجام شده در جلسه هیئت مدیره مورخ 24/3/91 اعضا و دبیران کمیته علمی دو کنفرانس انتخاب شدند.
اعضای کمیته علمی کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران عبارتند از:

 1. عباس بهجت ---------------------------یزد
 2. مجید تراز-------------------------- شهید باهنر کرمان
 3. خسرو حسنی -------------------------تهران
 4. سیده مهری حمیدی سنگدهی ----شهید بهشتی
 5. احمد درودی ---------------------------مرکز فیزیک نظری زنجان
 6. مجید رشیدی --------------------------سیستان و بلوچستان
 7. رسول رکنی زاده ---------------------اصفهان
 8. فاطمه شهشهانی -------------------الزهرا
 9. بیژن غفاری ---------------------------علم و صنعت
 10. علیرضا کشاورز ----------------------دانشگاه صنعتی شیراز
 11. محمد مجلس آرا ---------------------خوارزمی
 12. محمد کاظم مروج فرشی ----------تربیت مدرس-دبیر کمیته
 13. احمد مشاعی ------------------------تربیت مدرس 

اعضای کمیته مهندسی فوتونیک : 

 1. مجید ابن علی حیدری -------------------شهر کرد
 2. توکل پاکیزه --------------------------------خواجه نصیرالدین طوسی
 3. حسین ثقفی فر ------------------مالک اشتر اصفهان
 4. علی رستمی------------------------- تبریز
 5. محمود شاه آبادی ----------------------- تهران
 6. محمد رضا صالحی-------------------  صنعتی شیراز
 7. عباس ظریف کار  --------------------------شیراز
 8. حمیدرضا محمدی خالصی فرد ---------زنجان -دبیر کمیته
 9. محمد علی منصوری بیرجندی ----------سیستان و بلوچستان
 10. عزالدین مهاجرانی ------------------------شهید بهشتی 
 11. خشایار مهرانی ----------------------------شریف
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.62.20.fa
برگشت به اصل مطلب