انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
راه اندازی سایت کمیته اجرایی نوزدهمین کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

سایت کمیته اجرایی نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران با آدرس http://seminars.usb.ac.ir/icop راه اندازی شد . اعضای کمیته اجرایی  این کنفرانس به قرار زیر می باشد :

 

 

 1. دکتر علیرضا آقائی : دبیر کمیته : گروه فیزیک
 2. مهندس هادی اسماعیلی :گروه مهندسی فناوری اطلاعات
 3. دکتر سید مسعود برکاتی : گروه مهندسی برق و الکترونیک
 4. مهندس پوریا جعفری : گروه مهندسی کامپیوتر
 5. دکتر عبدالمحمود داور پناه :گروه فیزیک
 6. دکتر محمود ذوالفقاری :گروه فیزیک
 7. دکتر مجید رشیدی هویه : گروه فیزیک
 8. دکتر سهیل شریفی : گروه فیزیک
 9. دکتر حیدر علی شفیعی : گروه فیزیک
 10. مهندس مهدی صفاری : گروه مهندسی کامپیوتر
 11. دکتر موسی علی احمد : گروه فیزیک
 12. دکتر طاهره فنایی شیخ الاسلامی : گروه مهندسی برق و الکترونیک
 13. دکتر محمد گشتاسبی راد :گروه فیزیک
 14.  دکتر محمد علی منصوری بیرجندی :گروه مهندسی برق و الکترونیک 
 15.  دکتر مهری مهرجو : گروه مهندسی برق و مخابرات
 16. دکتر شهرام مهنا : گروه مهندسی برق و مخابرات
 17.  دکتر ناصر هاتفی کرگان:گروه فیزیک
 18. دکتر محمد سعید هادوی: گروه فیزیک
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.62.19.fa
برگشت به اصل مطلب