انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار انجمن
تمدید عضویت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آندسته از اعضایی که عضویت خود را تمدید نکرده اند، می توانند دراولین فرصت نسبت به پرداخت حق عضویت خود بر اساس مبالغ زیر اقدام نموده و برگ واریز وجه آن را به دبیرخانه انجمن ارسال کنند.
شماره حساب انجمن: 62610778
بانک تجارت ، شعبه انقلاب، فلسطین، کد185

- حق عضویت دانشجویی 000/100 ریال،
- حق عضویت وابسته 000/200 ریال،
- حق عضویت پیوسته 000/300 ریال،

با تشکر و آرزوی توفیق الهی
دبیرخانه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.61.16.fa
برگشت به اصل مطلب