انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- مقدمه
مقدمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن اپتیک و فوتونیک موسسه ای غیر انتفاعی است که به منظور گسترش و پیشبرد وارتقای علمی علوم و فناوری مرتبط با نور و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در تاریخ 4/2/1382 تأسیس شد .

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.56.12.fa
برگشت به اصل مطلب