انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- مؤسسین انجمن
مؤسسین انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر وحید احمدی

دکتر فرامرز اسمعیلی سراجی

 

دکتر حبیب تجلی

دکتر اکبر حریری

دکتر عبدالناصر ذاکری

دکتر محمد صادق ذبیحی

دکتر محمود سلطان الکتابی

 

دکتر احمد کیاست پور
 

دکتر محمد مهدی گلشن

دکتر حمید لطیفی

دکتر محمود ملاباشی

 

دکتر محمد کاظم مروج فرشی

دکتر عزالدین مهاجرانی

 

دکتر حمید نادگران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.100.62.fa
برگشت به اصل مطلب