انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
واژنامه تشریحی فوتونیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

پس از اختراع لیزر و به دنبال آن ساخت تار های نوری، شاخه اپتیک و کاربردهای آن در علم فیزیک و الکترونیک آن قدر گسترده شد که زمینه ای جدید موسوم به فوتونیک در علم متولد گردید. در عصر حاضر پیشرفت و گسترش علم، امری لحظه ای شده که شاید با سرعت نور اتفاق بیفتد، بنابراین برای نزدیکی به لبۀ مرزهای علم به ناچار باید مطالب را در کم ترین حجم و به شکلی مصور ارائه نمود تا با صرفه جویی در زمان بیشترین مفاهیم قابل دستیابی باشد.
در ویرایش نخست این کتاب که به صورت واژه نامه تشریحی تالیف و گردآوری شده است، خواننده با انواع پدیده ها، ابزار ها و سامانه های مرتبط با فناوری روز فوتونیک آشنا می شود، از این رو، برای دسترسی سریع به اصطلاحات تخصصی این علم گسترده و نو، اولین واژه نامه مصور تخصصی- تشریحی فوتونیک را بنیان نهادیم.

دکتر شریفه شاهی     انتشارات سخنوران     امیرمسعود ریسمانچیان
Norshahi9@gmail.com
کارگر شمالی، بعد از ادوارد براون، شماره 1407 ، طبقه اول
تلفن پخش در تهران:
09193616613- 66476306
Sokhanvaran_pub@yahoo.com
تلفن پخش در اصفهان:
09130070563

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.62.74.fa
برگشت به اصل مطلب