انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- کنفرانس های برگزار شده
لیست کنفرانس های برگزار شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

* بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک وفوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک : ۹ تا ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۷، دانشگاه شیراز، شیراز
* بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک وفوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک : ۱۰ تا ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - مقالات پذیرفته و ارائه شده این کنفرانس در ISC نمایه شده است
* بیست و سومین کنفرانس اپتیک وفوتونیک ایران و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک : ۱۲ تا ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۵، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - مقالات پذیرفته و ارائه شده این کنفرانس در ISC نمایه شده است 
* بیست و دومین کنفرانس اپتیک وفوتونیک ایران و هشتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک : ۶ تا ۸ بهمن ماه ۱۳۹۴، دانشگاه یزد ، یزد

* بیست و یکمین کنفرانس اپتیک وفوتونیک ایران و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک : ۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۳، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران

* بیستمین کنفرانس اپتیک وفوتونیک ایران و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک : ۸ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۲، دانشگاه صنعتی شیراز ، شیراز 

* نوزدهمین کنفرانس اپتیک وفوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک : ۳ تا ۵ بهمن ماه ۱۳۹۱، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان 

* هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چهارمین کنفرانس مهندسی فوتونیک: ۱۸ تا ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۰، دانشگاه تبریز - تبریز


* هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک: ۱۹ الی ۲۱ بهمن ماه ۱۳۸۹، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی کرمان – ماهان کرمان


* شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دومین کنفرانس مهندسی فوتونیک: ۶ الی ۸ بهمن ماه ۱۳۸۸، دانشگاه یزد - یزد


* پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و نخستین کنفرانس مهندسی فوتونیک: هشتم تا دهم بهمن ماه ۱۳۸۷، دانشگاه اصفهان - اصفهان


* چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران : ۹ الی۱۱ بهمن ماه ۱۳۸۶ ،دانشگاه ولیعصر - رفسنجان


* سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران : ۱۷ لغایت ۱۹ بهمن ماه ۱۳۸۵ ، مرکز تحقیقات مخابرات ایران - تهران


* دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران :۱۱ تا ۱۳ بهمن ماه ۱۳۸۴ ، دانشگاه شیراز - شیراز


* یازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران : ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه ۱۳۸۳، پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی- تهران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.58.14.fa
برگشت به اصل مطلب