انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- اهداف و برنامه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1. انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح مالی و بین المللی با محققان و متخصصان که بگونه ای با نور سروکار دارند .

2. همکاری با نهادهای اجرایی علمی و پزوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرحها و برنامه های مربوط به امور آموزشی در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن .

3. ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز .

4. ارائه خدمات آموزشی و پزوهشی و فنی .

5. برگزاری گردهمایی علمی در سطح ملی منطقه ای و بین المللی .

6. انتشار کتب و نشریات علمی .

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب