انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
کمیته علمی و اجرایی کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۷ | 
کمیته علمی کنفرانس

آقای دکتر مجید ابن علی- دانشگاه شهرکرد
آقای دکتر فرزین امامی - دانشگاه صنعتی شیراز
آقای دکتر محمد علی انصاری-دانشگاه شهید بهشتی
آقای دکتر عباس بهجت-دانشگاه یزد
آقای دکتر رضا پورصالحی-دانشگاه تربیت مدرس
آقای دکتر محمدکاظم توسلی-دبیر کمیته علمی-دانشگاه یزد
آقای دکتر حسین ثقفی فر-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
آقای دکتر فاضل جهانگیری-دانشگاه شهید بهشتی
خانم دکتر سارا درباری-دانشگاه تربیت مدرس
آقای دکتر عبدالناصر ذاکری-دانشگاه شیراز
آقای دکتر سید نادر سید ریحانی-دانشگاه صنعتی شریف
آقای دکتر محمد حسین شیخی-دانشگاه شیراز- دانشکده برق
آقای دکتر عباس ظریفکار-دانشگاه شیراز
آقای دکتر احسان عمو قربان-دانشگاه شهرکرد
آقای دکتر عباس قاسم پور اردکانی-دانشگاه شیراز
آقای دکتر علیرضا کشاورز-دانشگاه صنعتی شیراز
آقای دکتر محمد مهدی گلشن-دانشگاه شیراز
آقای دکتر حمید لطیفی-دانشگاه شهید بهشتی
آقای دکتر محمدرضا محمدی خالصی فرد-دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
آقای دکتر رسول ملک فر-دانشگاه تربیت مدرس
آقای دکتر عزالدین مهاجرانی-دانشگاه شهید بهشتی
خانم دکتر نجمه نزهت-دانشگاه صنعتی شیراز
آقای دکتر غلامرضا هنرآسا-دانشگاه صنعتی شیراز
آقای دکتر سعید گل محمدی-دانشگاه تبریز
آقای دکتر اصغر عسگری-دانشگاه تبریز
آقای دکتر سهراب احمدی-دانشگاه تبریز


کمیته اجرایی کنفرانس

آقای دکتر احمد پوستفروش-دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش فیزیک
آقای مهندس عبدالرضا پیتام-دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش فیزیک
آقای دکتر محمود حسینی فرزاد-دبیر کمیته اجرایی-دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش فیزیک
خانم دکتر زینب رضایی-دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش فیزیک
آقای دکتر محمد حسین زارعی-دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش فیزیک
آقای دکتر عباس قاسم پور اردکانی-دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش فیزیک
آقای دکتر محسن قاسمی نژاد حقیقی-دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش فیزیک
آقای دکتر غلامرضا هنرآسا-دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده فیزیک

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران:
http://opsi.ir/find.php?item=1.108.222.fa
برگشت به اصل مطلب